W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że studium wykonalności jest odmianą biznes planu, powszechnie stosowaną przy planowaniu inwestycji, zwłaszcza tych o charakterze:

 • infrastrukturalnym
 • i niekomercyjnym.

Definicja studium wykonalności

Najprostszą definicją studium wykonalności, jest dokonanie oceny i analizy potencjału projektu, poprzez określenie jego mocnych i słabych stron, wraz z identyfikacją możliwości i zagrożeń powiązanych z jego realizacją, w tym również zasobów niezbędnych do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia w praktyce.

Studium wykonalności przeprowadzać powinno się już w fazie formułowania projektu, powinno ono bowiem stanowić rodzaj planu całego projektu. Stworzenie studium wykonalności smutki w herbacie zleca do przeprowadzenia pomysłodawca, czy też sponsor projektu, w celu dokonania oceny jego wykonalności, a zatem w tym wypadku ocena może być zarówno pozytywna, jak i negatywna.

W studium wykonalności przeprowadza się drobiazgową analizę możliwości wykonania czegoś. Aby analiza taka była jednak rzeczowa, muszą w nim zostać określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie możliwe do zaistnienia szczegóły operacyjne wdrożenia danego projektu.

Warto zainteresować się także działaniem 1.1.1, czyli badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi realizowanymi przez przedsiębiorstwa.

Co powinno znaleźć się w studium wykonalności?

Dobrze przeprowadzone studium wykonalności składa się z wielu elementów. Zalicza się do nich między innymi:

 • analizę rynku,
 • analizę technicznej,
 • analizę strategiczną
 • i analizę ekonomiczną opłacalności całego przedsięwzięcia.

Każda, poprawnie wykonana analiza wykonalności musi w sobie zawierać:

 • opis stanu istniejącego (obecnego),
 • opis stanu idealnego – model stanu przyszłego,
 • model, który będzie opisywał system, w jakim funkcjonuje ulepszany przedmiot (wraz z podaniem jego mierników), w tym zależność ponoszonych nakładów w porównaniu do uzyskiwanego dzięki nim postępu,
 • opis i deklarację planowanego postępu– mierzalny cel projektu,
 • ocenę wykonalności planowanego celu – ryzyko projektu,
 • warianty alternatywne.