Opinia o wykorzystaniu nowej technologii

Jednym z załączników, który wymagany jest przy składaniu dokumentacji aplikacyjnej w ramach ubiegania się o kredyt technologiczny, jest opinia o zastosowaniu nowej technologii (więcej: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/). Jak pokazuje praktyka, opinia ta jest dokumentem kluczowym, na bazie którego można uzyskać środki na wdrożenie nowej technologii w przedsiębiorstwie.

Kto jest upoważniony do wystawiania opinii o zastosowaniu nowej technologii?

Jednym z załączników, który wymagany jest przy składaniu dokumentacji aplikacyjnej w ramach ubiegania się o kredyt technologiczny, jest opinia o zastosowaniu nowej technologii

Autor zdjęcia: Tasha Chawner

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i obwarowaniami prawnymi dotyczącymi ubiegania się o kredyt technologiczny, opinię o zastosowaniu nowej technologii mogą sporządzić jedynie:

  • jednostki naukowo-badawcze prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe (zalicza są do nich jednostki badawczo-rozwojowe, podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych lub wyższych szkół zawodowych w rozumieniu statutów tych szkół, placówki naukowe Państwowej Akademii Nauk, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych regulacji, jednostki organizacyjne, które posiadają status jednostek rozwojowo-badawczych, a także Polską Akademię Umiejętności);
  • centra badawczo-rozwojowe;
  • ogólnopolskie stowarzyszenia naukowo – techniczne.

Każdorazowo, zakres działalności oraz zasięg poszczególnych jednostek (zwłaszcza stowarzyszeń naukowo – badawczych) powinny potwierdzać załączone do opinii dokumenty.